Visie

SCHOOLVISIE

Sint-Joost-aan-Zee is met haar gevarieerd, multicultureel publiek een unieke school, waar op een unieke manier over onderwijs wordt gedacht. Ons onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van elk kind. Ons onderwijs richt zich ook sterk op de lokale context. De leerling, maar vooral het kind, staat centraal.


Sint-Joost-aan-Zee legt zich niet neer bij wat vaak een rechtmatigheid lijkt te zijn! De feitelijke ongelijkheid tussen arme en rijke kinderen, tussen allochtonen en autochtonen, tussen andersvaliden en validen, … moet geanalyseerd, benoemd en weggewerkt worden. In plaats van symptomatisch te werk te gaan, kiezen we er voor om de problemen maatschappelijk en met de nodige ernst aan te pakken en zo échte kansen te generen. Ieder kind, ongeacht doelgroep, herkomst, woonplaats, sociale context trachten wij optimale kansen te geven waardoor hij of zij nu en later op basis van eigen mogelijkheden op een eigen zinvolle wijze kan participeren aan een breed maatschappelijk veld. Het is voor ons essentieel om in een open school met een zeer diverse populatie een schooleigen pedagogisch project uit te werken dat bijdraagt tot meer sociale gelijkheid.


Dit betekent het ontwikkelen van onderwijs op maat van het kind, van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen. De diversiteit van de kinderen in de brede zin is ons uitgangspunt, het verwijst naar de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in de samenleving en de school, maar ook naar bijvoorbeeld de verschillen tussen schooltaal en thuistaal, enz. Centraal in het schoolbeleid staat het bevorderen van sociale cohesie door het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie. Het leerrecht van elk kind staat altijd voorop, wat met zich meebrengt dat men moet vertrekken vanuit democratiserend onderwijs. Vandaar dat gelijke kansen onlosmakelijk verbonden zijn met inhouden en waarden die je via je onderwijs wil realiseren en dus met inspraak, participatie, kinderrechten en drempelverlagende initiatieven zoals kostenverlaging.

Onderwijskansarme leerlingen in een meertalige grootstad als Brussel kennen daarenboven vaker een gecumuleerde problematiek. Eén en ander moet ook worden bekeken in relatie met stadsvlucht, mobiliteit, anonimiteit, … In deze stedelijke context zijn wij ons zeer bewust van het belang van netwerkvorming en buurtontwikkeling. We streven naar zo veel mogelijk samenwerkingsverbanden met socio-culturele en socio-economische organisaties uit de buurt. We willen zo de school verbreden en ze verankeren in de buurt rond de school. Door de school open te stellen voor de directe leefomgeving van buurt, jeugdwerk, kinderopvang, hulpverlening ed. werken we drempelverlagend, vervullen we een netwerkfunctie en scheppen we kansen voor elke potentiele gebruiker. Sinds september 2012 bestaat ook de “Brede school Sint-Joost". Er werd een brede schoolcoördinator aangesteld om dit te bewaken. Er wordt ook elk jaar een actieplan opgesteld waarin de doelen voorop worden gesteld en worden bijgestuurd op basis van de actuele noden.


Vanuit de filosofie ‘onderwijs op maat’ evolueert de school meer en meer naar organisatievormen die kinderen in staat stellen hun eigen leertraject in handen te nemen onder de deskundige leiding van leerkrachten en naar een structurele aanpak van het hele schoolteam om leerproblemen te voorkomen of aan te pakken. Er wordt constant gezocht naar werkvormen en instrumenten om meer individueel gericht en gedifferentieerd onderwijs te realiseren. Het gelijke kansenbeleid binnen de school is dus niet enkel gericht op de remediëring van individuele leerproblemen, maar heeft als einddoel kwalitatief hoogstaand onderwijs, gedragen door een geprofessionaliseerd team, dat zichzelf constant in vraag blijft stellen.


Welbevinden en betrokkenheid leiden tot competentie. Dit geldt voor de leerlingen, maar zeker ook voor hun leerkrachten. Overleg en advies inwinnen zijn daarom belangrijke taken voor de directie. Op die manier wordt hij zich bewust van de noden en suggesties van het team en kan hij vervolgens proberen de rust te brengen die noodzakelijk is om een goed onderwijs- en leerklimaat te garanderen. Het modern schoolgebeuren kan enkel en alleen maar functioneren wanneer alle mogelijke betrokkenen worden ingeschakeld. Intern zijn dit vooreerst de leerkrachten en de kinderen. De leerkrachten moeten dan ook regelmatig actief overleggen en het uitwisselen van informatie hoog in het vaandel dragen. Teamwork is het gedachtegoed van Sint-Joost-aan-Zee. Het empathisch vermogen onderling groeit daardoor, wat stimulerend werkt voor de leerlingen.


Een geheel leiden en een wil tot hoge onderwijsefficiëntie vragen een stevige structuur. De organisatie is geen doel op zich, maar een middel om reële doelstellingen te bereiken. Dit eerst en vooral in het voordeel van het kind, maar zeker ook van de school en haar leerkrachten. Om elkeen aan te spreken op zijn eigen competenties werd een systeem met werkgroepen uitgebouwd. Dit zorgt voor een goed gestructureerd systeem binnen de school. Het is een efficiënte, professionele manier van werken die meteen ook de betrokkenheid en het welbevinden van iedere leerkracht verhoogt. Werkgroepen kunnen groeien, nieuwe werkgroepen kunnen worden opgericht, maar ze kunnen ook verdwijnen. Dit hangt af van de noodzaak. Tijdens de maandelijkse personeelsvergaderingen of het maandelijks lunchoverleg proberen we alle werkgroepen aan bod te laten komen voor overdracht van informatie.

PEDAGOGISCH PROJECT

In het opvoedings- ,vormings- en onderwijsaanbod van onze school gaan wij uit van de zorg die wij willen besteden aan de totale harmonische persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. Hiermee bedoelen wij dat ons onderwijsaanbod zich niet alleen richt tot de aanbreng van parate kennis, maar ook aandacht heeft voor de motorische, de emotionele en de sociale ontwikkeling.

Aansluitend bij het verstrekte onderwijs willen wij de noodzakelijke aandacht besteden aan het opvoedings- en vormingsproces van onze kinderen. Sociale opvoeding en bewegingsopvoeding zijn erg belangrijk. Wij willen hen wapenen als individu en als gemeenschapswezen. Wij zijn ervan overtuigd dat stevige fundamenten, die in de basisschool gelegd worden, de beste waarborg bieden voor iedereen in de toekomst. Met bijzondere aandacht voor kwaliteitsonderwijs en het uitwerken van verschillende projecten willen wij onze leerlingen degelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs (algemeen vormend -, technisch -, en beroepsonderwijs).

De kinderen worden een aantal waarden meegegeven die noodzakelijk zijn in de maatschappij en in de omgang met anderen: beleefdheid, eerlijkheid, netheid, orde, zorg, plichtsbesef, afspraken nakomen, zich inzetten voor anderen.

In de klassen moet een leer-werksfeer zijn: aandacht, actief-meedoen, de wil om het te kennen en het te kunnen. De kinderen komen graag naar school en voelen er zich goed en veilig.

Ons onderwijs wil voldoende kunnen ingaan op de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen. Wij besteden daarom veel aandacht aan de werkvormen die dit mogelijk maken:


  • het bepalen van de beginsituatie van elk kind

  • het hanteren van differentiatievormen

  • het begeleiden van onze leerlingen door gebruik te maken van het individueel begeleidingsdossier en het zorgverbredend werken in alle klassen.

  • verdiepings- en verrijkingsoefeningen voor de begaafde leerlingen

  • remediëringsoefeningen voor de leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden

  • een optimale samenwerking tussen alle klassen, ook onze kleuterklassen

  • individuele begeleiding door de leerkracht

  • samenwerking met CLB

  • samenwerking met OCB/ OVSG/ Onderwijscentrum Brussel


E r wordt extra zorg besteed aan de risicokinderen, d.w.z. rekening houden met hun problemen en de nodige voorzieningen treffen die in de mogelijkheden liggen van het basisonderwijs.

Er moet een goed contact zijn tussen alle betrokkenen (inrichtende macht, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB), dat gestimuleerd wordt door regelmatige samenkomsten.

De school stelt zich pluralistisch op, alle kinderen moeten gewild zijn. Elk kind wordt in de school aanvaard ongeacht huidskleur, nationaliteit, geslacht, taal of maatschappelijke afkomst.

Wij wensen de kinderen aldus op te voeden tot onderlinge verdraagzame en hulpvaardige mensen, met respect en begrip voor elkaars geloofs- en levensopvatting.

Daarom richten wij een neutraal onderwijs in, waarin er rekening wordt gehouden met de filosofische, religieuze en politieke overtuiging van iedereen die zelf respect opbrengt voor de overtuiging van anderen en die de democratische waarden van onze samenleving eerbiedigt. Directie, leerkrachten en kinderen zorgen voor een aangename sfeer. Directie en leerkrachten zetten zich ten volle in en bezinnen zich regelmatig over hun leer­- en werkmethoden.

De inrichtende macht draagt zorg en schept de nodige accommodatie zodat de nodige voorzieningen aanwezig zijn om degelijk onderwijs en een gepast opvoeding te verzorgen.